کنترل ذهن

کنترل ذهن | در سایت آرامشی نو در مجموعه ی ذهن میتوانید مطالبی مفید و آموزنده، در مورد ذهن خود آگاه، ذهن ناخودآگاه بخوانید.

کنترل ذهن , آرامشی نو

قوانین ذهن چگونه کار می کنند؟!

چطور می توانیم اثر ذهن را توجیه و توصیف کنیم؟

چطور با داشتن افکار سلامتی, بر سلامت خود تاَ ثیر می گذاریم؟

برای این که زندگی خود را تغییر دهید باید علت را تغییر دهید.

علت همان طریقی است که در ذهن خود امور را مطابق آن فکر مجسم و احساس می کنیم.(به هر چیزی که فکر کنی به طرفش کشیده می شوی حتی اگر آن را نخواهی)

رفع سردرد ها

رفع سردرد ها

/
رفع سردرد ها رفع سردرد ها اگر سردردهای شما از نوع تنشی است یعنی در اث…
اهمیت خواب

اهمیت خواب

/
اهمیت خواب اهمیت خواب اگر از خواب مناسب و کافی برخوردار باشی…