تجسم

تجسم | تجسُم خلاق | تخیل

تجسم , تجسم خلاق , تخیل

تخیل مهم تر از دانش است(آلبرت انیشتین)

تجسُم و تخیل دو موهبت بسیارارزشمند اند, بعضی از افراد فکر می کنند که توانایی تجسُم را ندارند اما همه انسان ها دارای قدرت تجسُم و تخیل هستند.مثلا اگر من از شما بخواهم که چشمانتان را ببنیدید و یک مداد را در ذهنتان تجسُم کنید بدون شک همه میتوانید همین دیدن اشیاء با چشم ذهن برای اثبات وجود این توانایی در شما کافی است.

آرامشی نو , تجسم و تخیل

تجسم و تخیل

/
تجسم و تخیل تجسم و تخیل "تخیل مهمتراز دانش است.آلبرت انیشتین." …